Prašymai į pirmas klases priimami nuo 2018 m. sausio 8 d.

Arrow up
Arrow down
Foto3 Foto2

Sveikiname

Sveikinu1

 

Audito išvados

auditui

Atsitiktinė nuotrauka

2018-05-04 ANGLU 1.jpg

Bibliotekos tinklaraštis

biblioteka

Žurnalistų tinklaraštis

Skautų tinklaraštis

Mokinių vežimas

 Autobusas

Dabar naršo:

Svetainėje lankosi 15 svečių

Vertimai

ltende

Tarptautiniai projektai

ErasmusLogo

ProSocial values3 2

PATVIRTINTA
Velžio gimnazijos direktoriaus
2013-12-09 įsakymu Nr.V-241

PANEVĖŽIO RAJONO VELŽIO GIMNAZIJA
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Visų gimnazijos bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią aplinką mokiniams, mokytojams, auklėtojams, kitiems darbuotojams. Kad įsigalėtų tvarka ir drausmė, būtina, jog atidumas, pagarba kitam, nuoširdus bendravimas taptų įpročiu ir kiekvienas asmuo būtų atsakingas už save ir kitus.
1.2. Mokinio elgesio taisyklės sudarytos atsižvelgiant į LR Konstituciją, LR Švietimo įstatymą, LR Vaiko teisių apsaugos įstatymą, LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, remiantis LR Civiliniu kodeksu, LR Administracinio teisės pažeidimo kodeksu.
1.3. Mokiniai privalo laikytis Mokinio elgesio taisyklių, žinoti moralės ir etikos principus ir gyventi pagal juos.
1.4. Kiekvienais mokslo metais klasės auklėtojas pasirašytinai supažindina visus mokinius su Mokinio elgesio taisyklėmis.


2. MOKINIO TEISĖS
2.1. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius.
2.2. Gauti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
2.3. Gauti specialiąją, socialinę pedagoginę ir pirmąją medicininę pagalbą ir socialinę paramą.
2.4. Gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; būti vertinamas nešališkai.
2.5. Mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje.
2.6. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje, įvairiuose popamokiniuose renginiuose, projektinėje veikloje.
2.7. Turi teisę į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę; sukakus 14 metų apsispręsti dėl dorinio ugdymo; esant tėvų sudaryti su gimnazija sutartį dėl ugdymo programos.
2.8. Būti supažindintas su saugos reikalavimais bei gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitomis svarbiomis tvarkomis ir taisyklėmis.


3. MOKINIO PAREIGOS
3.1. Stropiai ir sąžiningai mokytis.
3.2. Gerbti gimnazijos bendruomenės narius ir jų nuomonę.
3.3. Siekti valstybinius standartus ir savo gebėjimus atitinkančio bendrojo išsilavinimo.
3.4. Pasirinkti ugdymosi kryptį ir programas pagal poreikius bei gebėjimus.
3.5. Pasirinkti dorinio ugdymo dalyką.
3.6. Laikytis gimnazijos Vidaus tvarkos taisyklių ir pareigų, nustatytų Gimnazijos Nuostatuose:
3.6.1. nevėluoti į pamokas, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų; praleistas pamokas pateisinti tėvų (globėjų, rūpintojų) raštiškais paaiškinimais ar gydytojų pažymomis. Tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti vieną kartą per mėnesį ne daugiau kaip trijų iš eilės praleistų dienų pamoks. Grįžus į gimnaziją po ligos ar nelankius pamokų dėl kitų svarbių priežasčių, pateisinimo raštus pristatyti per dvi dienas. Susirgus tą pačią dieną informuoti klasės auklėtoją;
3.6.2. paltus ir striukes palikti rūbinėje;
3.6.3. laikytis higienos reikalavimų: vilkėti tvarkingą ir švarią uniformą: 1 – 4 klasių mergaitės – juodą sarafaną, berniukai – juodą liemenę, 5-12 klasių mokiniai – juodą švarką ir tamsias kelnes arba sijoną, (sporto salėje - sportinę aprangą);
3.6.4. atsakyti už sugadintą inventorių, atlyginti padarytą žalą (pagal Civilinio kodekso 6.275 p.); už sąmoningą inventoriaus, vadovėlių ir knygų gadinimą mokinys (jo tėvai) atsako materialiai;
3.6.5. gimnazijoje ir jos teritorijoje nevartoti kvaišalų (alkoholio, tabako, narkotinių medžiagų);
3.6.6. nelošti azartinių žaidimų gimnazijoje ar jos prieigose;
3.6.7. nevartoti necenzūrinių, įžeidžiančių žodžių, nesipravardžiuoti ir nesityčioti vieniems iš kitų, kalbėti taisyklinga bendrine kalba;
3.6.8. gimnazijoje ir jos teritorijoje nenaudoti fizinio ar psichologinio smurto;
3.6.9. nesinešti į gimnaziją nereikalingų daiktų;
3.6.10. pamokų metu išjungti mobiliuosius telefonus, ausinukus bei mp grotuvus;
3.6.11. be mokytojų leidimo draudžiama imti gimnazijos valstybinės svarbos dokumentus: klasių, būrelių dienynus, asmens bylas ir kt.
3.7. Pagarbiai elgtis su mokytojais ir kitais bendruomenės nariais.
3.8. Esant būtinybei iš pamokos ar kitų užsiėmimų išeiti tik mokytojui ar auklėtojui leidus, iš gimnazijos teritorijos pamokų metu galima išeiti tik budinčiajam pateikus tėvų ar globėjų raštišką prašymą arba suderinus su klasės auklėtoju.
3.9. Pasiruošti pamokoms, turėti mokymuisi reikalingas priemones.
3.10. Kasdien turėti ir paprašius mokytojui (auklėtojui) pateikti pažymių knygelę, įsirašyti pažymius.
3.11. Mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. ir pristatyti gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistei reikalingus dokumentus.
3.12. Talkinti tvarkant gimnazijos kabinetus, aplinką, organizuojant gimnazijos, kaip vietos kultūros židinio, renginius.
3.13. Gimnazijos bibliotekoje, skaitykloje, valgykloje, drabužinėje laikytis tose patalpose nustatytos tvarkos, būti mandagiems.
3.14. Atsakingai vykdyti gimnazijos nustatyta tvarka paskirtas pareigas: budėtojai klasėje atsako už švarą, tvarką ir pasiruošimą darbui. Gerbti budėtojus, vykdyti jų nurodymus.
3.15. Pertraukų metu koridoriuose nebėgioti, nešokinėti nuo laiptų, nesistumdyti.
3.16. Mokyklinių švenčiu metu, diskotekose, sporto renginiuose, ekskursijose laikytis nustatytos tvarkos, mokytojų, trenerių, vadovų, auklėtojų nurodymų, saugaus elgesio taisyklių.
3.17. Ginti gimnazijos garbę miesto, apskrities ir šalies renginiuose.
3.18. Saugoti ir prižiūrėti gimnazijos žaliuosius plotus: jų netrypti, nešiukšlinti.
3.19. Gerbti tėvus, rūpintis visais šeimos nariais, padėti jiems namuose.
3.20. Draudžiama mokiniams šaltuoju metų laiku (lapkričio–vasario mėnesiais) eiti į lauką per pertraukas ar laisvas pamokas, išskyrus pagal tėvų prašymą išleistus mokinius. Minėtu laikotarpiu mokytojai lauke nebudi.


4. PASKATINIMAI IR NUOBAUDOS
4.1. Paskatinimai:
4.1.1. pagyrimas žodžiu;
4.1.2. pagyrimas raštu (įrašant į pažymių knygelę);
4.1.3. padėkos raštai už gerą mokymąsi, aktyvų dalyvavimą renginiuose, sportinėje, meninėje veikloje;
4.1.4. ekskursijos aktyviausiems, geriausiai besimokantiems mokiniams, olimpiadų, konkursų prizininkams.
4.2. Pažeidus Mokinio elgesio taisykles taikomos šios prevencinio poveikio priemonės:
4.2.1. klasės auklėtojo, mokytojo įspėjimas žodžiu ar raštu;
4.2.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) žodinis arba raštiškas informavimas apie netinkamą elgesį;
4.2.3. už sistemingus Mokinio elgesio taisyklių pažeidimus mokinys ir jo tėvai kviečiami dalyvauti Prevencinio darbo grupės posėdyje, siūloma socialinė, pedagoginė, psichologinė, teisinė pagalba;
4.2.4. jei mokinio elgesys nesikeičia, gimnazijos darbuotojai kreipiasi į Panevėžio rajono savivaldybės administraciją dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros taikymo;
4.2.5. pranešimas Nepilnamečių reikalų inspekcijai (už piktybinį mokinio elgesio taisyklių pažeidimą);
4.2.6. šalinimas iš gimnazijos (ypatingais atvejais), kai mokiniui yra suėję 16 metų arba perkėlimas į kitą mokymo įstaigą, suderinus su atitinkamomis institucijomis ir gavus jų pritarimą;
4.3. Direktoriaus įsakymu skiriamos drausminės nuobaudos:
4.3.1. įspėjimas (skiriama įsakymu, įsegama į asmens bylą);
4.3.2. papeikimas (skiriama įsakymu, įsegama į asmens bylą);
4.3.3. griežtas papeikimas (skiriama įsakymu, įsegama į asmens bylą);
4.3.4. pašalinimas iš gimnazijos.
4.4. Mokinys iš gimnazijos pašalinamas už ypač grubius nusižengimus: muštynes, vagystę, alkoholio, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų atsinešimą ir (ar) vartojimą, pardavimą, buvimą apsvaigus gimnazijos patalpose, sistemingą pamokų be rimtos priežasties praleidinėjimą, elgesį, keliantį akivaizdžią grėsmę bendruomenės narių saugumui. Pašalinimo klausimas sprendžiamas gimnazijos taryboje.

______________________________________________

 

 

 

Rekvizitai

Panevėžio r. Velžio gimnazija
Įmonės kodas   190398779
Adresas   Žemdirbių g. 15, Velžio k.,
LT-38127 Panevėžio r.
Telefonas       (8 45)  595 324
Faksas       (8 45)  595 324
 
 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Priėmimas

Prašymai į pirmas klases priimami nuo 2018 m. sausio 8 d.

SKAITYTI DAUGIAU >>

Pamokų laikas

1 pamoka 8.15– 9.00
2 pamoka 9.10– 9.55
3 pamoka 10.20–11.05
4 pamoka 11.30–12.15
5 pamoka 12.35–13.20
6 pamoka 13.30–14.15
7 pamoka 14.25–15.10
8 pamoka 15.20–16.05

Svetainės struktūra

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: