Foto3 Foto2

Sveikiname

Sveikinu1

 

Audito išvados

auditui

Atsitiktinė nuotrauka

2018-03-24 vakaras p 1.jpg

Bibliotekos tinklaraštis

biblioteka

Žurnalistų tinklaraštis

Skautų tinklaraštis

Mokinių vežimas

 Autobusas

Dabar naršo:

Svetainėje lankosi 12 svečių

Vertimai

ltende

Tarptautiniai projektai

baneris

ErasmusLogo

ProSocial values3 2

 Priėmimui į 1 klasę reikalingi dokumentai:


1. Prašymas dėl priėmimo į 1 mokyklos klasę (pildoma parsisiuntus šabloną arba atvykus į mokyklą)


2. Brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją (ne vėliau kaip birželio 1 d.)
(Rekomendaciją vaikui išduoda atitinkama ugdymo įstaiga, jeigu vaikas lankė ikimokyklinio ugdymo įstaigos ar bendrojo lavinimo mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupę.)


3. Vaiko gimimo liudijimo originalą


4. Nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą (ne vėliau kaip rugsėjo 15 d.)


5. Dvi vaiko dokumentines nuotraukas (4x6)

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši priėmimo tvarka nustato mokinių priėmimo į Panevėžio rajono bendrojo lavinimo mokyklas, vykdančias pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir registravimo jose tvarka.
2. Tvarka nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu (Žin., 1991 Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853), Nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarka, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2003-02-25 įsakymu Nr. 259 ( Žin. 2003, Nr.43-1975; 2004, Nr. 18-5 57) bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004-06-03 įsakymu Nr. ISAK-839 „Dėl mokymosi pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žm., 2004, Nr. 92-3386).
3. Asmuo turi teisę rinktis valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę mokyklą ir ją keisti.
4. Mokinių priėmimo planas (klasių komplektų skaičiaus projektas) į atitinkamas programas nustatomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-14 nutarimu Nr. 746 „Dėl bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 55-510) patvirtintais klasių ir grupių komplektavimo kriterijais, atsižvelgiant į ugdymo programos reikalingumą, mokyklos pajėgumą dirbti viena pamaina, higienos normomis nustatytą mokymosi plotą vienam mokiniui, ugdymo programai įgyvendinti reikalingą mokymo patalpų skaičių.
5. Mokyklų mikrorajonų aptarnavimo teritorijas nustato rajono savivaldybės Taryba savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus teikimu.
6. Klasių komplektų skaičiaus projektą kasmet tvirtina rajono savivaldybės Taryba savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus teikimu iki birželio 1 d.
7. Prašymai į bendrojo lavinimo mokyklas ir klases priimami nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
8. Pasibaigus prašymų registracijos laikui rajono savivaldybės Taryba savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus teikimu turi teisę didinti arba mažinti mokinių priėmimo planą, tikslinti bendrojo lavinimo mokykloms priskirtą aptarnavimo zonas.
9. Pasibaigus mokinių priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas laikui, pavienių mokinių priėmimą organizuoja bendrojo lavinimo mokykla. Jei gyvenamajai vietai priskirtoje mokykloje nėra laisvų vietų arba ji nevykdo reikalingos programos, pavieniai mokimai gali būti nukreipiami ir į jų gyvenamajai vietai nepriskirtą mokyklą.
10. Informacija apie priėmimo į Panevėžio rajono bendrojo lavinimo mokyklas tvarką, priėmimo pradžią ir pabaigą, prašymų pateikimo laiką, asmens pateikiamus dokumentus skelbiama mokyklų leidžiamuose lankstinukuose, savivaldybės internetiniame puslapyje, galimi atvejai, kai skelbiama spaudoje.

II. PRIĖMIMO TVARKA

11. Į savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklą pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis mokyklos steigėjo tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaiko pageidavimu vaikas gali būti priimtas į kitą bendrojo lavinimo mokyklą tuo atveju, jeigu joje yra laisvų vietų.
12. Priimant į mokyklą ne aptarnavimo teritorijos moksleivius taikomi šie prioritetai:
12.4. vaikai su negalia;
12.2. našlaičiai;
12.3. invalidų tėvų šeimų vaikai;
12.4. studentų šeimų vaikai;
12.5. broliai, seserys;
12.6. daugiavaikių šeimų vaikai;
12.7. prašymų pateikimo data.
13. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pradinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia prašymą ir medicininę pažymą; pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą - prašymą ir dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą.
13.1. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–16 metų vaikas – turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikima.
14. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą steigėjo nustatyta tvarka priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai (atskiru atveju — jaunesnis, jeigu jis yra pakankamai šiai programai subrendęs) ir suaugęs asmuo.
15. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą steigėjo nustatyta tvarka priimami vaikai ir suaugusieji, pateikę mokyklos direktoriui pradinio išsilavinimo pažymėjimą.
15.1. Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą ir pateikęs mokyklos direktoriui pažymą apie adaptuotos pradinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.
16. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą steigėjo nustatyta tvarka priimamas asmuo, pateikęs mokyklos direktoriui pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.
17. Asmuo, turintis septynmečio mokslo pažymėjimą, aštuonmečio mokslo pažymėjimą, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimą, devynmečio mokslo pažymėjimą, pažymėjimą, išduotą 1993 ir 1994 metais, arba pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, išduotą 1995–1999 metais, išlaikęs pagrindinio ugdymo programos dalykų – gimtosios, valstybinės lietuvių kalbos ir matematikos — mokymosi pasiekimų patikrinimą, gali būti priimamas mokytis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą.
17.1. Asmeniui, neišlaikiusiam gimtosios kalbos, ar valstybinės kalbos, ar matematikos patikrinimo, parengiama pagrindinio išsilavinimo standartus atitinkanti išlyginamoji to dalyko programa, jam suteikiama galimybė pasirinkti savarankiško mokymosi formą bei laiką, per kurį ją sugebės įsisavinti. Įvykdęs programą, asmuo kitais metais turi teisę pakartotinai dalyvauti to dalyko mokymosi pasiekimų patikrinime.
17.2. Vadovaujantis Mokymosi pasiekimų įteisinimo tvarka asmeniui, išlaikiusiam pasiekimų patikrinimus, išduodamas pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.
17.3. Asmuo, baigęs adaptuotą pagrindinio ugdymo programą ir pateikęs mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie adaptuotos pagrindinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą.
18. Mokinys, nebaigęs pradinio ar vidurinio ugdymo programos, tęsti mokslą priimamas pateikęs mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
19. Vyresni kaip 18 metų asmenys, iškritę iš nuosekliojo švietimo sistemos ir apsisprendę tęsti nutrauktą mokymąsi, priimami į suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklas, dieninių bendrojo lavinimo mokyklų suaugusiųjų klases.
20. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento - mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.

III. PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

21. Asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi. Mokymo sutartyje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.
21.1. Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama į asmens bylą.
21.2. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų).
21.3. 14-16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.
21.4. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje.
22. Sudarius mokymo sutartį asmuo įtraukiamas į mokyklos abėcėlinę knygą, formuojama jo asmens byla.
22.1. Mokinio asmens byloje saugoma išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui.
22.2. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių (Žin.,2001, Nr. 30-1009) 13 priede nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.
23. Mokinių paskirstymas į klases (srautus) įforminamas direktoriaus įsakymu(ais).

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Susiklosčius nenumatytoms šioje tvarkoje aplinkybėms, sprendimas priimamas švietimo įstaigos vadovo.

 

Rekvizitai

Panevėžio r. Velžio gimnazija
Įmonės kodas   190398779
Adresas   Žemdirbių g. 15, Velžio k.,
LT-38127 Panevėžio r.
Telefonas       (8 45)  595 324
Faksas       (8 45)  595 324
 
 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Priėmimas

Prašymai į pirmas klases priimami nuo 2018 m. sausio 8 d.

SKAITYTI DAUGIAU >>

Pamokų laikas

1 pamoka 8.15– 9.00
2 pamoka 9.10– 9.55
3 pamoka 10.15–11.00
4 pamoka 11.20–12.05
5 pamoka 12.20–13.05
6 pamoka 13.15–14.00
7 pamoka 14.10–14.55
8 pamoka 15.05–15.50

Mėnesio darbo planas

CIKLOGRAMA

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Svetainės struktūra

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: